შემეცნება
ლექცია არქეომაგნეტიზმზე
93
იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს გეოლოგიის ინსტიტუტის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები