სტაჟირება სტუდენტებისთვის

დასაქმება

სახალხო დამცველის აპარატი აცხადებს სტაჟირებას საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტში.

ხელფასი: ანაზღაურების გარეშე
სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი
გამოსაცდელი ვადა: გამოსაცდელი ვადის გარეშე

განცხადებების დასაშვებობის მიმართულების სტაჟიორის სამუშაოს აღწერა:

 • დეპარტამენტის უფროსის/ მოადგილის / განცხადებების დასაშვებობაზე პასუხისმგებელი პირის ზედამხედველობით უზრუნველყოფს დაინტერესებულ პირთა განცხადებების/საჩივრების დასაშვებობის საკითხის განხილვასთან დაკავშირებით შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტების პროექტების მომზადებას;
 • ასრულებს საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსის, უფროსის მოადგილის და განცხადებების დასაშვებობაზე პასუხისმგებელი პირის მითითებებსა და დავალებებს.

მოთხოვნები:

 • საგანმანათლებლო ხარისხი – ბაკალავრი
 • სამუშაო გამოცდილება – გამოცდილების გარეშე
 • პროფესია – იურისტი
 • ასაკი – 21-დან

სამართლებრივი აქტების ცოდნა

 • საქართველოს კონსტიტუცია
 • ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
 • ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენცია
 • სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი
 • ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი
 • “სახალხო დამცველის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონი
 • “საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი
 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
 • საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
 • საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
 • საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცოდნა

  ☼ გსურს ბუღალტერიის შესწავლა? გაეცანი სასწავლო პროგრამებს EDU.ARIS.GE-ზე ☼  

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის კანცელარიის სტაჟიორი უზრუნველყოფს:

 • საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული განცხადებების/საჩივრების და საქმესთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაციის რეგისტრაციას, დასკანერებას და შეტანას საქმეთა მართვის პროგრამაში;
 • კორესპონდენციის გაგზავნას, გასული კორესპონდენციის რეგისტრაციას, საფოსტო პროგრამაში ინფორმაციის ასახვას;
 • სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული და გასული კორესპონდენციის დაარქივებას;
 • ასრულებს დეპარტამენტის უფროსის/მოადგილის მითითებებსა და დავალებებს, რომლებიც უკავშირდება მის ფუნქციებს.

მოთხოვნები:

 • საგანმანათლებლო ხარისხი – ბაკალავრი
 • სამუშაო გამოცდილება – გამოცდილების გარეშე
 • პროფესია – იურისტი
 • ასაკი – 21-დან

სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

 • საქართველოს კონსტიტუცია,
 • “სახალხო დამცველის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონი
 • “საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი
 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
 • საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები:

პროგრამის დასახელება – ცოდნის დონე: MS office applications – კარგი

დამატებითი მოთხოვნები:

 • სამართლებრივი ანალიზის უნარი;
 • წერილობითი კომუნიკაციის მაღალი დონის უნარ-ჩვევები (შესაბამისი დოკუმენტების შექმნის და გამართული ფორმულირების შესაძლებლობა);
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • სტრესულ და დატვირთულ რეჟიმში მუშაობის, პრობლემების გადაჭრის უნარი;
 • ინგლისური ენის ცოდნა (სასურველია).

დამატებითი ინფორმაცია

სტაჟიორთა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტაჟიორობის კანდიდატმა მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, მისამართზე vacancy@ombudsman.ge უნდა წარმოადგინოს:

 • რეზიუმე (CV);
 • სამოტივაციო წერილი;
 • დიპლომის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ცნობა სასწავლებლიდან;

წერილის სათაურში უნდა მიეთითოს ვაკანსიის დასახელება – “სტაჟირება საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტში”.

გაითვალისწინეთ, რომ დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს Word/PDF ფორმატში და მისი მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 მეგაბაიტს.

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2016 წლის 30 ოქტომბერი

საკონტაქტო მისამართი: თბილისი, ნ. რამიშვილის 6
საკონტაქტო ტელეფონები: 2 23 44 99; 2 91 38 14 (111)

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

 1. პირველ ეტაპზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით მოხდება კანდიდატთა შერჩევა გასაუბრებისათვის;
 2. მეორე ეტაპზე კანდიდატები გაივლიან გასაუბრებას.

შერჩევის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა წარმოდგენილი სამოტივაციო წერილის შინაარსს და კანდიდატის პროფესიულ უნარ-ჩვევებს;

სტაჟირების ვადა განისაზღვრება 6 თვით.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები