უცხოეთში სტაჟირების პროგრამა ბათუმელი ახალგაზრდებისთვის

გაცვლითი პროგრამები

ბათუმელი ახალგაზრდებისთვის ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს პროგრამას “უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა”, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდების პროფესიულ სტაჟირებას და გადამზადებას სარესტორნო მომსახურების, სასტუმრო მომსახურებისა და ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ასევე თურქეთსა და შვეიცარიაში.

პროექტის მიზანია სტაჟიორთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა კადრების მომზადება.

პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18-დან 35 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც აქვს პროფესიული ან უმაღლესი განათლება, ფლობს ერთ უცხო ენას მაინც და მერიაში წარადგენს იმ ორგანიზაციის/დაწესებულების მიერ გაცემულ მოწვევას, სადაც უნდა გაიაროს სტაჟირება.

სტაჟირების მსურველს შეიძლება აუნაზღაურდეს შემდეგი ტიპის ხარჯები:

ა) მგზავრობა;

ბ) ვიზა;

გ) დაზღვევა;

სტაჟირების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 7 თვეს. სტაჟირების დასრულებიდან 2 თვის მანძლზე სტაჟიორმა მერიაში უნდა წარადგინოს სტაჟირების პერიოდის ამსახველი მასალები (მათ შორის სტაჟირების სერტიფიკატი და წერილობითი ანგარიში).

სტაჟიორთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის მეშვეობით, რომელიც მოიცავს ორ ეტაპს:

ა) დოკუმენტების მიღება – პირველი ეტაპი;

ბ) დოკუმენტების განხილვა და გასაუბრება – მეორე ეტაპი.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტაჟირების მსურველმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;

ბ) ავტობიოგრაფია (CV);

გ) საერთაშორისო პასპორტისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლი;

დ) მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი;

ე) სამოტივაციო წერილი;

ვ) სარეკომენდაციო წერილი;

ზ) იმ ორგანიზაციის /დაწესებულების მიერ გაცემული მოწვევა, სადაც სტაჟირების მსურველმა უნდა გაიაროს პრაქტიკა (მოწვევაში მითითებული უნდა იყოს სტაჟირების დაწყებისა და დასრულების პერიოდი);

თ) 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4);

ი) ინფორმაცია, იმ ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რომელსაც სტაჟიორი სტაჟირებისას მიიღებს.

დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმენტი უნდა იყოს ნათარგმნი და ნოტარიულად დადასტურებული.

დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული ფორმით (PDF ფაილის სახით).

არასრული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში კომისია არ განიხილავს სტაჟირების მსურველის განაცხადს.

განაცხადების მიღება იწარმოებს ყოველი თვის პირველი სამუშაო დღიდან თვის ბოლო სამუშაო დღის ჩათვლით 09:00 საათიდან – 18:00 საათამდე.

კომისია შემოსულ განაცხადებს განიხილავს და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს აცნობებს განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
საკონტაქტო პირი:ლამზირა ბოლქვაძე
ტელ: 24-82-94
ელ.ფოსტა: bolqvadzelamzira@gmail.com

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები