სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა

სტუდენტური ცხოვრება

სოხუმის სახლემწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობა ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტების დაფინანსების პროგრამას იწყებს.

სტუდენტების დაფინანსება მოხდება შემდეგი ჯგუფების მიხედვით:

1) აფხაზეთიდან დევნილი;

2) სოციალურად დაუცველი;

3) მაღალი აკადემიური მოსწრება და სტუდენტური აქტივობები (ჩართულობა სტუდენტური თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ პროექტებში და ზოგადად სტუდენტურ ცხოვრებაში, როგორც უნივერსიტეტის შიგნით, ასევე უნივერსიტეტის გარეთ.)

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

1. პირადი განცხადება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის სახელზე (განცხადებაში მოცემული უნდა იყოს თქვენი ოჯახის არსებული მდგომარეობა და ის გარემოებები, რის გამოც ვერ ახერხებთ სწავლის საფასურის გადახდას.

განაცხადის ფორმა: https://docs.google.com/document/d/173f97zAVk8LcKVUwZ65HCNH0POG9T7zSVdCef6s6AcQ/pub);

2. აფხაზეთიდან დევნილის მოწმობა;

3. ამონეწერი ფაკულტეტიდან სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

4. ამონაწერი სოციალურად დაუცველობის შესახებ;

5. აკადემიური მოსწრების ასლი დეკანატიდან (2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის);

6. პირადობის მოწმობის ასლი.

განაცხადის შეტანის ვადები: 1 მარტიდან – 15 მარტის ჩათვლით. დოკუმენტაცია შეგიძლიათ მიაწოდოთ ფაკულტეტის თვითმმართველობებს, ან ცენტრალურ თვითმმართველობას (სსუ-ს I კორპუსი მე_7 სართული, ოთახი № 712)

ტელ: 0322 54 14 72; 599 01 15 40.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები